Certificato di garanzia

1. HENSFORT Sp. z o.o. jako Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji jakości rzeczy sprzedanej na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. Okres gwarancji wynosi:

5 lat – na okna i drzwi balkonowe z PVC
3 lata – na okna i drzwi balkonowe z aluminium
2 lata – na drzwi wejściowe z PVC, aluminium
1 rok – na bramy garażowe, stolarkę ppoż., rolety, napędy elektryczne do rolet i bram garażowych, nawiewniki, hamulce cierne, ograniczniki, elementy mechaniczne, samozamykacze, zamki, wkładki, pochwyty, elementy sterujące jak np. zamki elektromagnetyczne, itp.
 

2. Termin gwarancji liczy się od dnia, kiedy wyrób został Kupującemu wydany. W przypadku braku odbioru zamówionego wyrobu w terminie wynikającym z umowy, początek terminu gwarancji liczy się od dnia następnego po upływie 30 dni od daty terminu odbioru określonego w umowie.
 

3. Wady wynikłe w okresie gwarancji Sprzedawca usuwa przez naprawę wyrobu wadliwego lub wymianę wyrobu wadliwego na wyrób wolny od wad. Wyrób wadliwy, który został wymieniony na nowy stanowi własność Sprzedawcy. Wybór sposobu wykonania obowiązków gwarancyjnych należy do Sprzedawcy.
 

4. Odpowiedzialność z tytułu niniejszej gwarancji nie obejmuje wad wynikłych z:

5. Gwarancji nie podlegają:

6. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowość podanych przez Kupującego
wymiarów, podziału kwater, funkcji okna i rodzaju oszklenia, itp.

7. Gwarancja nie obejmuje obowiązku dokonywania przez Sprzedawcę czynności
regulacyjnych i konserwacji opisanych w instrukcji użytkowania i konserwacji.

8. Niedozwolone jest składowanie i przechowywanie stolarki na otwartej
przestrzeni bez zadaszenia, narażonej na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, wiatru, deszczu, itp.

9. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać niezwłocznie po ujawnieniu się wad.

10. Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w miejscu zakupu.
`
11. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie 30 dni od daty
ich zgłoszenia na piśmie. W punktach sprzedaży oraz na stronie www.hensfort.com
Sprzedawca udostępnia wzory formularzy reklamacyjnych. Sprzedawca zastrzega
sobie prawo do przedłużenia powyższego terminu w razie konieczności dokonania
oględzin, uzyskania fachowej ekspertyzy jak również w przypadku zastosowania
elementów niestandardowych.

12. Podstawę do złożenia reklamacji stanowi dla Kupującego podpisana karta
gwarancyjna wraz z dowodem zakupu zawierająca datę zakupu, podpis i pieczęć
Sprzedawcy. W przypadku, gdy karta gwarancyjna nie zawiera daty zakupu,
podpisu i pieczęci Sprzedawcy, podpisu Kupującego, albo gdy dokonano w karcie
gwarancyjnej jakichkolwiek korekt [przeróbek, skreśleń, itp.] przez osoby
nieupoważnione, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

13. W razie utraty karty gwarancyjnej duplikat nie jest wydawany.

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. Sprzedawca oświadcza, że niniejsza gwarancja jest zgodna z wymaganiami
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz
związanych z tym gwarancji.

16. Gwarancja obowiązuje na terytorium kraju, w którym dokonano zakupu.
Kupujący oświadcza, że odebrał wyrób bez widocznych wad jawnych, w dobrym
stanie jakościowym wraz z instrukcją montażu stolarki otworowej, instrukcją
użytkowania i konserwacji oraz, że akceptuje w/w warunki gwarancji.

 

PLIKI DO POBRANIA

Stai costruendo una casa?

Acquista le finestre Hensfort e ottieni uno sconto su rzeczgustu.pl

rzeczgustu.eu